Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (NED)

Flag NED
SốGiảiCập nhật
1De Pion Jeugd voorjaar 2020 - D 9 ngày 8 giờ
2De Pion Jeugd voorjaar 2020 - F 11 ngày 4 giờ
3De Pion Jeugd voorjaar 2020 - E 11 ngày 4 giờ
4De Pion Jeugd voorjaar 2020 - C 11 ngày 4 giờ
5De Pion Jeugd voorjaar 2020 - B 11 ngày 4 giờ
6De Pion Jeugd voorjaar 2020 - A 11 ngày 4 giờ
7Utrechtse Meesters 22 ngày 11 giờ
8NBSB Teamkampioenschappen 2020 cat. D 23 ngày 2 giờ
9NBSB Teamkampioenschappen 2020 cat. E 23 ngày 5 giờ
10NOSBO E teamkampioenschap 30 ngày
11NOSBO D teamkampioenschap 30 ngày
12European Corporate Chess Championship 2020 223 ngày 4 giờ
13Batavia Chess Tournament 2020 233 ngày 7 giờ
14DC-2020-16-feb-Stap 3 District Cup 2020 16 feb Stap 3 246 ngày 5 giờ
15DC-2020-16-feb-Stap 1-2 District Cup 2020 16 feb Stap 1 en 2 247 ngày 8 giờ
16DC-2020-16-feb-Stap 4 District Cup 2020 16 feb Stap 4 247 ngày 9 giờ
17Interne Competitie SV De Pion - B1-Groep - Voorjaar 2020 247 ngày 11 giờ
18Interne Competitie SV De Pion - B3-Groep - Voorjaar 2020 258 ngày 5 giờ
19Interne Competitie SV De Pion - B2-Groep - Voorjaar 2020 269 ngày 6 giờ
20DC-2020-12-Jan-Stap 3 District Cup 2020 12 Jan Stap 3 282 ngày 5 giờ
21DC-2020-12-Jan-Stap 4 District Cup 2020 12 Jan Stap 4 282 ngày 8 giờ
22DC-2020-12-Jan-Stap 1 en 2 District Cup 2020 12 Jan Stap 1en 2 282 ngày 8 giờ
23NBSB PK Jeugd 2019-2020 Cat. D 289 ngày 9 giờ
24Interne Competitie SV De Pion - C-groep - Najaar 2019 290 ngày 13 giờ
25Interne Competitie SV De Pion - B-Groep - Najaar 2019 290 ngày 13 giờ
26Interne Competitie SV De Pion - A-Groep - Najaar 2019 290 ngày 13 giờ
27Chessfestival Groningen Compact C 294 ngày 9 giờ
28Chessfestival Groningen Compact B 294 ngày 9 giờ
29Chessfestival Groningen Compact A 294 ngày 9 giờ
30Chessfestival Groningen 4K I 294 ngày 9 giờ
31Chessfestival Groningen 4K H 294 ngày 9 giờ
32Chessfestival Groningen 4K G 294 ngày 9 giờ
33Chessfestival Groningen 4K F 294 ngày 9 giờ
34Chessfestival Groningen 4K E 294 ngày 9 giờ
35Chessfestival Groningen 4K D 294 ngày 9 giờ
36Chessfestival Groningen 4K C 294 ngày 9 giờ
37Chessfestival Groningen 4K B 294 ngày 9 giờ
38Chessfestival Groningen 4K A 294 ngày 9 giờ
39Chessfestival Groningen University Challenge 294 ngày 10 giờ
40Chessfestival Groningen Group C 294 ngày 10 giờ
41Chessfestival Groningen Group B 294 ngày 10 giờ
42Chessfestival Groningen Group A 294 ngày 10 giờ
43DC-2020-8-DEC-Stap 1 District Cup 2020 8 DEC Stap 1 317 ngày 9 giờ
44DC-2020-8-DEC-Stap 3 District Cup 2020 8 DEC Stap 3 317 ngày 9 giờ
45DC-2020-8-DEC-Stap 2 District Cup 2020 8 DEC Stap 2 317 ngày 9 giờ
46DC-2020-8-DEC-Stap 4 District Cup 2020 8 DEC Stap 4 317 ngày 10 giờ
47De Pion Jeugd najaar 2019 - F 319 ngày 4 giờ
48De Pion Jeugd najaar 2019 - B 325 ngày 14 giờ
49De Pion Jeugd najaar 2019 - A 330 ngày 15 giờ
50De Pion Jeugd najaar 2019 - D 330 ngày 15 giờ