Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: European Chess Union (ECU)

Flag ECX
SốGiảiCập nhật
16th Global Festival - Intercontinental Online Youth Team Chess Cup 2020 11 ngày 14 giờ
2Test ECU Unicode 横浜 Open 14 ngày 23 giờ
3European Online Corporate Chess Championship 2020 - Blitz 15 ngày 23 giờ
4European Online Corporate Chess Championship 2020 - Rapid 15 ngày 23 giờ
5EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Captains and Arbiters 30 ngày 23 giờ
6EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 18 30 ngày 23 giờ
7EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 18 30 ngày 23 giờ
8EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 16 30 ngày 23 giờ
9EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 16 30 ngày 23 giờ
10EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 14 30 ngày 23 giờ
11EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 14 30 ngày 23 giờ
12EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 12 30 ngày 23 giờ
13EUROPEAN ONLINE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 12 30 ngày 23 giờ
14EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 18 32 ngày 18 giờ
15EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 18 32 ngày 18 giờ
16EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 18 32 ngày 18 giờ
17EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 16 32 ngày 18 giờ
18EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 16 32 ngày 18 giờ
19EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 14 32 ngày 18 giờ
20EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 12 32 ngày 18 giờ
21EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 14 32 ngày 18 giờ
22EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 12 32 ngày 18 giờ
23EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 12 32 ngày 18 giờ
24EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 18 32 ngày 18 giờ
25EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 18 32 ngày 18 giờ
26EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 16 32 ngày 18 giờ
27EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 16 32 ngày 18 giờ
28EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 14 32 ngày 18 giờ
29EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 14 32 ngày 18 giờ
30EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 12 32 ngày 18 giờ
31EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 12 32 ngày 18 giờ
32EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 18 32 ngày 18 giờ
33EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 16 32 ngày 18 giờ
34EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Open 16 32 ngày 18 giờ
35EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 14 32 ngày 18 giờ
36EUROPEAN ONLINE YOUTH INDIVIDUAL & TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020 Girls 12 32 ngày 18 giờ